Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Yoga en la Montaña en bijbehorende website. De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op www.yogaen

Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Yoga en la Montaña en bijbehorende website. De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op www.yogaenlamontana.es.

Algemene bepalingen

 

Definities

Dienst

Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die Yoga en la Montaña aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen en evenementen en alle abonnementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Yoga en la Montaña.

Gebruiker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Yoga en la Montaña, waaronder maar niet uitsluitend de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen, evenementen en alle abonnementen die Yoga en la Montaña aanbiedt.

Overeenkomst

De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

Website

De website Yogaenlamontana.es alle gerelateerde subdomeinen en urls beheerd door Yoga en la Montaña.

 

 

Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de producten en diensten van Yoga en la Montaña zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Aanvulling

In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website.  Op verzoek zal Yoga en la Montaña een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail. 

Voor de diensten van Yoga en la Montaña, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden. Betaling van de factuur voor een reservering geldt als acceptatie van deze Algemene voorwaarden.

Yoga en la Montaña is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Yoga en la Montaña zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Yoga en la Montaña beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Yoga en la Montaña een regeling treffen naar redelijkheid.

De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

 

 

 

Aansprakelijkheid 

Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Yoga en la Montaña niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Yoga en la Montaña in het leven roepen.

Yoga en la Montaña is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

De informatie op de website en binnen de overige diensten van Yoga en la Montaña is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Yoga en la Montaña samengesteld. Yoga en la Montaña is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Yoga en la Montaña is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie. 

Yoga en la Montaña kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname aan offline cursussen, lessen workshops, retreats of andere diensten van Yoga en la Montaña. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

De aansprakelijkheid van Yoga en la Montaña overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Yoga en la Montaña verzekerd is.

Intellectueel eigendom

Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van Yoga en la Montaña rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Yoga en la Montaña.

Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Yoga en la Montaña en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Yoga en la Montaña schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Yoga en la Montaña daardoor of in verband daarmee lijdt. Yoga en la Montaña behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

Privacy

Yoga en la Montaña zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Spaans recht van toepassing.

Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Yoga en la Montaña, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen. 

Yoga en la Montaña kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de yoga-video’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider. 

 

 

Deel 2: Aanvullende bepalingen offline workshops, cursussen en evenementen

2.1 Inschrijving

Na het invullen van het aanmeldingsformulier voor een Yoga retreat en het accepteren van de algemene voorwaarden is de inschrijving definitief. De deelnemer dient de factuur voor de aanbetaling uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te hebben overgemaakt op rekeningnummer ES31 0081 1009 8900 0132 9543 ten name van Helen van Eupen, onder vermelding van voornaam, achternaam en het factuurnummer. Deze aanbetaling is niet restitueerbaar.

3 maanden voor de yogavakantie ontvangt de deelnemer/de docent een factuur voor het resterende bedrag. De docent/deelnemer dient de factuur voor de aanbetaling uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te hebben overgemaakt op rekeningnummer ES31 0081 1009 8900 0132 9543 ten name van Helen van Eupen, onder vermelding van voornaam, achternaam en het factuurnummer.

Voor offline cursussen, workshops, yogavakanties en andere diensten geldt dat een inschrijving na aanmelding en betaling definitief is. Indien voor overboeking als betaalmethode gekozen wordt, dient het desbetreffende bedrag binnen 14 dagen na boeking voldaan te worden. Betaling van het bedrag wordt gezien als acceptatie van de algemene voorwaarden.

De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal hij/zij dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

 

2.2. Verzekering

De deelnemers en/of docenten zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een adequate reisverzekering en annuleringsverzekering.

 

 

 

2.3 Annulering

Annulering door deelnemer

  • Annulering tot 8 weken voor de dag van vertrek 100 % restitutie van de reissom minus € 40,00 administratiekosten.
  • Annulering tot 6 weken voor de dag van vertrek 50% restitutie van de reissom minus € 40,00 administratiekosten.
  • Annulering tot 4 weken voor de dag van vertrek 25% restitutie van de reissom minus € 40,00 administratiekosten.
  • Annulering vanaf 4 weken voor de dag van vertrek is er geen restitutie en ben je de gehele reissom verschuldigd aan Yoga op de Berg.

Annulering door docent

  • Annulering tot 16 weken voor de dag van vertrek 100 % restitutie van de reissom minus de aanbetaling.
  • Annulering tot 12 weken voor de dag van vertrek 50% restitutie van de reissom minus € 40,00 administratiekosten.
  • Annulering vanaf 12 weken voor de dag van vertrek is er geen restitutie en ben je de gehele reissom verschuldigd aan Yoga op de Berg.

Annulering door Yoga en la Montaña

  • Yoga en la Montaña heeft het recht offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. Wanneer Yoga en la Montaña genoodzaakt is een evenement te annuleren door situaties zoals overmacht en ziekte, heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld . De deelnemer heeft tevens geen recht op aanvullende compensatie of schadevergoeding.
  • Yoga en la Montaña hanteert een minimum van 6 deelnemers aan workshops, retreats en andere diensten. Indien er niet voldoende deelnemers zijn aangemeld, is Yoga en la Montaña vrij het retreat te annuleren. Hierbij blijven de annuleringsvoorwaarden van kracht.

Yoga en la Montaña behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Yoga en la Montaña. 

2.4 Informatievoorziening

Yoga en la Montaña doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie die tijdens offline cursussen, lessen workshops en andere diensten gedeeld wordt juist en volledig is. Yoga en la Montaña kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

2.5 Aansprakelijkheid

Yoga en la Montaña kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

 

 

 

Cookieconsent met Real Cookie Banner